Vai trò của Hợp tác xã gắn với phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021 một số đề xuất năm 2022

Thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Đề án số 01 tái cơ cấu Ngành nông nghiệp của Tỉnh ủy Lào Cai, trong những năm qua, HTX luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chú trọng, các mô hình Hợp tác xã trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã và đang từng bước phát triển và khẳng định được vai trò trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là trong việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Sự phát triển của mô hình HTX tại huyện Bảo Thắng đã khắc phục những tồn tại trong sản xuất nông nghiệp như (sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa tạo ra những những sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu đặc trưng). Các HTX hình thành đã tạo thêm việc làm, cải thiện nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động, gắn phát triển kinh tế HTX tạo động lực cơ bản góp phần tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho thành viên và làm tốt các hoạt động xã hội.

Tính đến nay, toàn huyện có 34 HTX, tăng 23 HTX so với năm 2011, trong đó HTX nông nghiệp 22 chiếm 65% tổng HTX trên địa bàn, tổng số 383 thành viên tăng 257 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, vận tải, dịch vụ..., tổng số vốn hoạt động đạt trên 103.719 triệu đồng; doanh thu bình quân đạt trên 1.000 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân trên 135 triệu đồng/HTX, trên 80% HTX là dịch vụ tổng hợp và 20% HTX chuyên ngành; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX trên 6,5 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng/lao động/tháng so với năm 2011. Trình độ thành viên HTX ngày một nâng lên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng nông sản đạt OCOP của huyện Bảo Thắng

Qua 10 năm (2011-2020) thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, hoạt động của các HTX sau chuyển đổi và thành lập mới theo Luật HTX năm 2012 đã có nhiều tiến bộ, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua huyện Bảo Thắng đã hỗ trợ 02 tri thức trẻ có trình độ Đại học về làm việc có thời hạn tại HTX công nghệ cao Gia Phú và HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Xuân Tiến, hỗ trợ 03 HTX xây dựng cơ cơ vật chất; hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh trị giá gần 2.000 triệu đồng, hiện nay toàn huyện có 06 HTX có sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó, HTX bưởi múc đạt 4 sao cấp tỉnh. Nhiều HTX hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các HTX đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoạt động của nhiều HTX đa dạng hơn, theo xu hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ phục vụ lợi ích cho HTX và xã viên. Các HTX thành lập mới tuân thủ theo các quy định của Luật HTX năm 2012, do đó đã phát huy vai trò tự chủ độc lập trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đang từng bước khẳng định được vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, một số HTX bước đầu đã khẳng định được vị trí trong việc phát triển sản xuất hàng hóa, phát huy được lợi thế, các tiến bộ khoa học kỹ thuật từng bước được áp dụng; quy mô sản xuất được mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Nhiều HTX đã năng động và tư duy sáng tạo hơn trong việc quản lý cũng như hoạt động của mình như HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Xuân Tiến, HTX nông sản dược liệu Mạnh Hương... đã chủ động liên doanh, liên kết với nhiều Doanh nghiệp; các công ty giống, vật tư nông nghiệp xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện ở địa phương. Một số HTX đã tích cực tìm hiểu thị trường, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như tạo việc làm, thu nhập ổn định cho xã viên. Số lượng HTX tăng từng năm, cụ thể năm 2011 là 11 HTX, đến hết năm 2021 là 34 HTX, trong đó có 22 HTX nông nghiệp (năm 2021 thành lập mới 5 HTX nông nghiệp). Một số HTX hoạt động hiệu quả như HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Xuân Tiến; HTX chế biến thực phẩm sạch Gia Phú, HTX nông sản dược liệu Mạnh Hương. Thu nhập của người lao động bình quân đạt trên 6,5 triệu đồng/tháng...

Xã viên HTX bưởi Múc chia sẻ kinh nghiệm phân loại quả bưởi

Từ kết quả trên cho thấy, các HTX kiểu mới đã hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, tạo điều kiện cho kinh tế hộ trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ, tiếp cận thị trường... phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất có hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh tế và nhất là đã thực hiện việc liên kết, bảo đảm đầu ra cho nông sản. Trên một số lĩnh vực, HTX đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị, nguồn vốn để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới... Đến hết năm 2021, huyện Bảo Thắng có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao (xã Sơn Hà, Xuân Quang), huyện Bảo Thắng đã được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo tiêu chí cũ còn 2,98%.

Lễ công bố huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển HTX tại huyện Bảo Thắng thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tổ chức, quản lý điều hành các HTX chưa bắt kịp những thay đổi của thị trường; Thiếu vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như năng lực tiếp cận thị trường còn yếu; hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế sẵn có; Thiếu chủ động liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Để nâng hiệu quả vai trò của HTX trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2022 cần triển khai một số giải pháp sau:

- Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở đối với công tác đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu qủa hoạt động của HTX. Đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước đối với HTX.

- Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về HTX, các mô hình HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững để nhân rộng; vận động, hỗ trợ, khuyến khích thành lập các HTX, liên hiệp HTX theo Luật; khuyến khích HTX mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kinh doanh, nhất là các dịch vụ đầu ra. Từ đó làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân có vai trò, vị trí quan trọng đối với phát triển của kinh tế tập thể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội Đất nước.

Thứ ba, cần tập trung các nguồn lực, quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, vận động, hướng dẫn các HTX hoạt động; tăng cường kiểm tra, củng cố hoạt động các HTX; khó khăn, tồn tại của hợp tác xã được xử lý thì nơi đó mô hình HTX phát triển.

- Thứ tư, cần lựa chọn, xây dựng đề án đào tạo nguồn lực con người điều hành, quản lý hợp tác xã vì đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hợp tác xã có vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của HTX. HTX nào có cán bộ quản lý HTX có trình độ, năng lực chuyên môn, tâm huyết với phong trào HTX, có ý thức trách nhiệm với tập thể, thành viên thì HTX đó phát triển.

- Thứ năm, khi thành lập HTX phải trên cơ sở nhu cầu của người dân; bảo đảm được lợi ích của hộ xã viên, tránh thành lập nóng vội, hình thức nhằm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hoạt động phải bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức của HTX, phát huy dân chủ trong các hoạt động của HTX.

- Thứ sáu, cần xây dựng giải pháp mang tính đột phá, đó là đào tạo cán bộ điều hành hoạt động HTX có năng lực quản trị tốt, am hiểu thị trường, thích nghi nhanh với cơ chế thị trường.

- Thứ bảy, tích cực công tác kiểm tra, giám sát thực hiê%3ḅn các quy định của Nhà nước về phát triển HTX nông nghiê%3ḅp nhằm thực hiê%3ḅn đầy đủ các quy định và tính minh bạch trong hoạt đô%3ḅng của HTX.

- Thứ tám, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX và giữa HTX với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các HTX tham gia Chương trình OCOP.

 

Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 320
  • Trong tuần: 1,589
  • Tất cả: 107,177

   LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5 Khối 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 

Điện thoại: (0214)3.888.169

Email: contact-lmhtx@laocai.gov.vn


 
Chung nhan Tin Nhiem Mang